DAESAN

Business Overview

사업현황

전체 38
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
18
[2020.12.01.]_대전 유천1구역지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 201
daesan88888 2022.08.25 0 201
17
[2020.11.22.]_성창아파트 주택재건축 정비사업조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 179
daesan88888 2022.08.25 0 179
16
[2020.09.26.]_새동산 소규모재건축 사업 토지등소유자 5차 전체회의
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 161
daesan88888 2022.08.25 0 161
15
[2020.08.16.]_성창아파트 주택재건축 정비사업조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 157
daesan88888 2022.08.25 0 157
14
[2020.08.09.]_새동산 소규모재건축 사업 토지등소유자 4차 전체회의
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 158
daesan88888 2022.08.25 0 158
13
[2020.07.18.]_대전 유천1구역지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 186
daesan88888 2022.08.25 0 186
12
[2020.07.05.]_성창아파트 주택재건축 정비사업조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 170
daesan88888 2022.08.25 0 170
11
[2020.06.04.]_태전동 지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 142
daesan88888 2022.08.25 0 142
10
[2020.04.03.]_새동산 소규모재건축 사업 토지등소유자 3차 전체회의
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 171
daesan88888 2022.08.25 0 171
9
[2020.01.19.]_대전 유천1구역 지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 172
daesan88888 2022.08.25 0 172