DAESAN

Business Overview

사업현황

전체 38
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
38
[2016.12.]_대구 1호 지역주택조합 준공 만촌 신동아 파밀리에
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 162
daesan88888 2022.08.25 0 162
37
[2022.06.04.]_대구시 (가칭)칠곡목련지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 193
daesan88888 2022.08.25 0 193
36
[2022.04.14.]_성창 재건축정비사업조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 171
daesan88888 2022.08.25 0 171
35
[2022.03.26.]_유천1구역 지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 183
daesan88888 2022.08.25 0 183
34
[2022.03.19.]_(가칭)칠곡목련지역주택조합 임시총회(사업설명회)
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 187
daesan88888 2022.08.25 0 187
33
[2022.01.26.]_성창아파트 재건축정비사업조합 정기총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 216
daesan88888 2022.08.25 0 216
32
[2021.12.17.]_새동산아파트 소규모재건축 사업 토지등소유자 8차 전체회의
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 138
daesan88888 2022.08.25 0 138
31
[2021.11.27.]_대구시 (가칭)칠곡목련지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 179
daesan88888 2022.08.25 0 179
30
[2021.11.16.]_성창아파트 재건축정비사업조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 177
daesan88888 2022.08.25 0 177
29
[2021.11.13.]_대전시 유천1구역 지역주택조합 임시총회
daesan88888 | 2022.08.25 | 추천 0 | 조회 190
daesan88888 2022.08.25 0 190